" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Wednesday, May 6, 2009

ဆႏၵျပမႈေနာက္ဆက္တြဲသတင္း။

ယေန႕နံနက္ ၈း၃၀ တြင္ Panthong Manufacturing Co,Ltd စက္ရံုမွ အလုပ္သမား(၂၀၀) ခန္႕ ၄င္းတို႕လုပ္အားခ ႏွစ္လစာ လစာေငြ မရရွိေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးရံုး ေရွ႕တြင္ သြားေရာက္ဆႏၵျပရာ ေန႕လည္ ၂း၃၀ နာရီတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲၿပီးဆံုးသြားသည္။

မက္ေဖါင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးရံုးမ ွတာ၀န္ရွိသူမ်ား စက္ရံု ပိုင္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ (၉) ဦး တို႕နံနက္ ၁၁း၃၀ တြင္စတင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည္။

စက္ရံုပိုင္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မွ အလုပ္သမားတို႕၏လစာကို ၂၀.၄.၂၀၀၉ ေန႕တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးရန္ ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအား တေန႕ထမင္းႏွင့္ဟင္း (၃) ႀကိမ္ ေကြ်းေမြးရန္ ေသာက္သံုးေရ အလုံအေလာက္ ေပးရန္ႏွင့္ စက္ရံုအတြင္း ဆက္လတ္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္တို႕ကို ကတိျပဳခဲ့သည္။

ေန႕လည္ ၂း၃၀ နာရီ၌ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးရံုး တာ၀န္ရွိသူအရာရွိ ဖုန္ဆြန္ဖံု အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ ထန္နဖြန္ ဆိုထနာေဒခ်ာဖြန္ (ပိုင္ရွင္ဇနီး) အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၉) ဦး ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ေရွ႕ေန ဖိႏူန္ တို႕ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲၿပီးဆံုးသြားသျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားစက္ရံုသို႕ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By