" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Thursday, September 10, 2009

စင္ကာပူတြင္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡေတြ႔ေနရ

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ကြၽမ္းက်င္ရန္မလိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား တံခါးဖြင့္လက္ခံခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္ မ်ား၏ ေကာင္းမြန္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္မတရားျပဳသည့္ အမႈမ်ားရွိေနသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱႏွစ္ပတ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အလုပ္သမား ၁၈၀မွာ ဒုကၡေရာက္ေနၿပီး ပစ္ထားခံရသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔၏လုပ္အားခ ကို တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာက မေပးေၾကာင္း သိရသည္။
ေနာင္ေနာင္

Read More...

စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈက အာရွေဒသ၏ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ပါးေရးအစီအစဥ္ကို ထိခိုက္ဖြယ္ရွိ

အာရွႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ MDG ၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲမႈပမာဏေလွ်ာ့ခ် ေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပသြား ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ေၾကာင့္ ေသခ်ာေရရာျခင္းမရွိဘဲရွိေနၿပီး လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ ေထာက္ပံ့မည့္ေငြေၾကးမ်ား ေသးက်ဳံ႕သြား မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသး မီက က်င္းပခဲ့ေသာ အာရွဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ဗွႏၾ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ မွတ္ခ်က္အရ အာရွမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစု မွာမူ ၾီြ၏ ရည္မွန္းထားေသာ ဆင္းရဲ မႈေလ်ာ့ပါးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေန သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ က ထုိကဲ့သို႔တုိးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြား ေရးက MDG ၏ သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ဖြယ္ရွိေနၿပီး MDG ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ ေနေသာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကိုသာလွ်င္ ပိုမိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဥေရာပရွိ ခ်မ္းသာေသာအလွဴ ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၏ ဒဏ္ကို ခံစားေနရရာ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား သို႔ ေထာက္ပ့ံေၾကးေငြမ်ား တုိးခ်ဲ႕ကူညီျခင္း မျပဳမီမွာပင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးအား ျဖည့္လံႈ႔ေဆာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္သာ ဦးစြာသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟုဆို သည္။ MDG ၏ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ပြဲ ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္း အေျဖရွာ၍ မရေသးဟု ASEM မွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ Milo N. Janchuling က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အာရွေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အျမန္ဆံုး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေသာေဒသမ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမႈျပႆနာ မွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ အာရွ ေဒသႏွင့္ပတ္သက္သည့္ MDG ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးပါသည့္ေဆာင္ရြက္ မႈပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
[Ref: Xinhua]/KHမွတဆင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေရးသားထားပါသည္။(ေနာင္ေနာင္)

Read More...

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အလုပ္လက္မဲ႕ျဖစ္မႈ အဆိုးရြားဆံုးအေျခအေနမွ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးက ဧၿပီလ တြင္ အလုပ္ေနရာ ၅၃၉၀၀၀ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရာ လြန္ခဲ့သည့္လမ်ား ကထက္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအသြင္လကၡဏာက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အလုပ္သမားေစ်းကြက္မွာ ျပန္လည္တိုး တက္မႈရွိလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ သမား၀န္ႀကီးဌာန၏အဆိုအရ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၈ ဒသမ ၉ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္မတ္လ က ၈ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ထပ္မံျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ လူေပါင္း ၅ဒသမ ၇သန္းခန္႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈဌာန ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ငွားရမ္းအသံုးျပဳေန ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ခရစ္ရပ္ကီက စီးပြားေရးမွာ အလွည့္အေျပာင္းကာလကို ေရာက္ေနၿပီး အလုပ္သမားေစ်း ကြက္ စတင္တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အဆိုးရြားဆံုး စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အေျခအေနမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။
၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ စားသံုးသူ သံုးစြဲမႈထိုးက်သြားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္ ကာလတြင္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ အိမ္ရာေစ်းကြက္မွာ ယခင္ ကထက္ပို၍ အေျခအေန သာသာယာယာရွိလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ ဘင္ဘာနန္ကီက အခ်က္ အခ်ာက်ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိပါက ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အဆံုးသတ္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိပ္တန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမန္ေနဂ်ာ ေဂ်မူလာက အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းအေရအတြက္ ထိတ္လန္႔စိုးရြံ႕စရာကိန္းဂဏန္းပမာဏျဖစ္ၿပီး ထိုထက္ပို၍ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာမည္ဆိုပါက လံုး၀ဥႆံုအဆိုး ရြားဆံုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
[Ref:Internet]/KH
မွတဆင့္ျမန္မာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။(ေနာင္ေနာင္)

Read More...

Sunday, September 6, 2009

မေလးရွား အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားမွ ျမန္မာျပည္သား ၄၉ ဦး ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္


မေလးရွား အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားမွ ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမား ၄၉ ဦး ျပည္ေတာ္ျပန္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။
သတင္းထဲတြင္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံထားရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေပ။
၎တုိ႔ကုိ "မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား" ဟု ေဖာ္ျပသည္။

၂ႏုိင္ငံ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအရ ထုိ ၄၉ ဦးသည္ ပထမအသုတ္ အျဖစ္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဒုတိယအသုတ္ ႏွင့္ တတိယအသုတ္မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရိွမည္ကုိ ခန္႔မွန္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။ က်န္ရိွသည့္ အေရအတြက္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလးရွားတြင္ ေသာင္တင္ေနရသည္တုိ႔ကုိလည္း ေဖာ္ျပမထားေပ။
မေလးရွားသို႔ တရား၀င္ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ရိွသက့ဲသုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မေလးရွားသုိ႔ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရိွသည္။
မေလး အာဏာပုိင္မ်ားက စစ္ေဆးသည့္အခါ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္း၊ လက္မွတ္ ျပသႏုိင္ျခင္း မရိွပါက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသည္။ မေလးတြင္ ထုိသုိ႔ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ ျမန္္မာျပည္သား အေရအတြက္မွာ ၃၀၀၀ နီးပါး ရိွသည္။
လူအနည္းငယ္ကုိ အခ်ိန္ပုိင္း ထိန္္းသိမ္းရန္ ေဆာက္ထားေသာ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး အေသအေပ်ာက္ သတင္းမ်ားလည္း မၾကာခဏ ထြက္ေပၚေနသည္။
ဤအေျခအေနတြင္ ျမန္မာျပည္သား ၄၉ ဦး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္သြားသည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။


မိုးမခ

Read More...

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By