" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Thursday, September 10, 2009

စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈက အာရွေဒသ၏ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ပါးေရးအစီအစဥ္ကို ထိခိုက္ဖြယ္ရွိ

အာရွႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ MDG ၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲမႈပမာဏေလွ်ာ့ခ် ေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပသြား ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ေၾကာင့္ ေသခ်ာေရရာျခင္းမရွိဘဲရွိေနၿပီး လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ ေထာက္ပံ့မည့္ေငြေၾကးမ်ား ေသးက်ဳံ႕သြား မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသး မီက က်င္းပခဲ့ေသာ အာရွဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ဗွႏၾ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ မွတ္ခ်က္အရ အာရွမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစု မွာမူ ၾီြ၏ ရည္မွန္းထားေသာ ဆင္းရဲ မႈေလ်ာ့ပါးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေန သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ က ထုိကဲ့သို႔တုိးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြား ေရးက MDG ၏ သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ဖြယ္ရွိေနၿပီး MDG ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ ေနေသာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကိုသာလွ်င္ ပိုမိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဥေရာပရွိ ခ်မ္းသာေသာအလွဴ ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၏ ဒဏ္ကို ခံစားေနရရာ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား သို႔ ေထာက္ပ့ံေၾကးေငြမ်ား တုိးခ်ဲ႕ကူညီျခင္း မျပဳမီမွာပင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးအား ျဖည့္လံႈ႔ေဆာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္သာ ဦးစြာသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟုဆို သည္။ MDG ၏ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ပြဲ ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္း အေျဖရွာ၍ မရေသးဟု ASEM မွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ Milo N. Janchuling က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အာရွေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အျမန္ဆံုး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေသာေဒသမ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမႈျပႆနာ မွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ အာရွ ေဒသႏွင့္ပတ္သက္သည့္ MDG ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးပါသည့္ေဆာင္ရြက္ မႈပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
[Ref: Xinhua]/KHမွတဆင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေရးသားထားပါသည္။(ေနာင္ေနာင္)

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By