" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Thursday, September 10, 2009

စင္ကာပူတြင္ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡေတြ႔ေနရ

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ကြၽမ္းက်င္ရန္မလိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား တံခါးဖြင့္လက္ခံခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္ မ်ား၏ ေကာင္းမြန္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္မတရားျပဳသည့္ အမႈမ်ားရွိေနသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱႏွစ္ပတ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အလုပ္သမား ၁၈၀မွာ ဒုကၡေရာက္ေနၿပီး ပစ္ထားခံရသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔၏လုပ္အားခ ကို တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာက မေပးေၾကာင္း သိရသည္။
ေနာင္ေနာင္

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By