" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Monday, January 4, 2010

(

အစိုးရ၀န္ထမ္း လစာႏႈန္းမ်ား က်ပ္(၂) ေသာင္း တိုးျမွင့္ေပး
၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီမွ စတင္ ခံစားရမည္

ေအာင္ထက္/ ၄ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀

line

အစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရာထူးမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို ရာထူးအဆင့္ မခြဲျခားဘဲ တစ္ေျပးညီ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ တိုးျမွင့္ေပးလိုက္သည္ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး႐ံုး၊ ေနျပည္ေတာ္မွ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၀၄/၂၀၀၉ ကို ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဤအမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအရ ခံစားခြင့္မ်ားကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ စ၍ ခံစားခြင့္ ရိွေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွ ေန႕စားအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခကို အလုပ္ခ်ိန္ တေန႔ (၈) နာရီအတြက္ (လက္ရိွ သတ္မွတ္ လုပ္အားခ) က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ က်ပ္သို႕ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ၾကည္း-ေရ-ေလ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ- တပ္မေတာ္အတြက္ သတ္မွတ္ လစာႏွင့္ စရိတ္ႏႈန္းထားမ်ားအျပင္ အျငိမ္းစားလစာႏွင့္ ဆုေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီသို႕ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအလားတူ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္ပတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း လက္ရိွခံစားေနေသာ လစာႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္းသာ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ ထုတ္ယူခံစားရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည့္အခါတြင္ မိမိရာထူးအဆင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သတ္မွတ္ လစာႏႈန္းသစ္ကို ခံစားရန္ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

သို႕ေသာ္ အစိုးရ႐ံုးဌာန ၊ အျငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာေငြမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) တေပါင္းတည္း အျပတ္စနစ္ ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေခ်။

အမွတ္စဥ္ လက္ရိွလစာႏႈန္း(က်ပ္) တိုးျမႇင့္လစာႏႈန္း(က်ပ္)
၁၅၀၀၀-၁၀၀၀-၂၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀-၁၀၀၀-၄၀၀၀၀
၂၁၀၀၀-၁၀၀၀-၂၆၀၀၀ ၄၁၀၀၀-၁၀၀၀-၄၆၀၀၀
၂၇၀၀၀-၁၀၀၀-၃၂၀၀၀ ၄၇၀၀၀-၁၀၀၀-၅၂၀၀၀
၃၃၀၀၀-၁၀၀၀-၃၈၀၀၀ ၅၃၀၀၀-၁၀၀၀-၅၈၀၀၀
၃၉၀၀၀-၁၀၀၀-၄၄၀၀၀ ၅၉၀၀၀-၁၀၀၀-၆၄၀၀၀
၄၅၀၀၀-၁၀၀၀-၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀-၁၀၀၀-၇၀၀၀၀
၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၉၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၁၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၁၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀
၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၀၀၀၀
၁၀ ၁၄၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၀၀၀၀ ၁၆၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၀၀၀၀
၁၁ ၁၆၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၀၀၀၀ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀
၁၂ ၁၉၀၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၀၀၀၀

(မွတ္ခ်က္) ႏွစ္တိုးမ်ားကို ၂ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ခံစားခြင့္ျပဳသည္။

ေခတ္ျပိဳင္မွ ေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By