" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Wednesday, March 10, 2010

အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကိစၥက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု ျဖစ္မည္

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လည္းေကာင္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပး ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ ပါလီမန္တြင္းဆုိင္ရာ ျမန္မာသီးသန္႔အဖြဲ႕ (Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus-AIPMC) အေနျဖင့္ အာဆီယံ ခ်ာတာတြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည္ႏွင့္ အညီ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရက မည္သုိ႔ပင္ ဝန္ခံလက္မွတ္ ထုိးၿပီး ကတိကဝတ္မ်ား ေပးေနေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ မက်င့္သုံးျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိေသးျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ AIPMC အေနျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

လြန္စြာ ထင္ရွားေသာ ဥပမာကုိ ျပပါက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အလုပ္သမား ၃၆၀၀ ဆႏၵျပသည့္ ကိစၥပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဆႏၵျပလုပ္သားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးထုက အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ခ်ိန္ကုိ ေခတၱ ရပ္ဆုိင္းကာ အလုပ္သမား ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရး၊ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးေရး တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကုိ ခံရသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ အစုိးရသည္ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားရာ စက္ရုံမ်ားအနီးတြင္ အဓိကရုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးကား ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ ခ်ထားၿပီး လမ္းမမ်ားေပၚတြင္လည္း အပိတ္အဆို႔၊ အဟန္႔အတားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ား အၿပီးသတ္ ဆုံးခန္းတုိင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ တင္းၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

AIPMC က လႈိင္သာယာ အလုပ္သမားမ်ား ယင္းသုိ႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵျပ တုိက္ပြဲဝင္မႈကို ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆုိၿပီး ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကုိ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား စက္ရုံပုိင္ရွင္မ်ားက တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္မွငါးေထာင္အထိ တုိးျမႇင့္ေပးသြားမည္ဟု ညႇိႏႈိင္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္သုိ႔ ျပန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တုိ႔က တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ စီ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ အခ်ိန္ပုိ ဆင္းရသည့္အတြက္ ထုိက္သင့္ေသာ လုပ္အားခ ေပးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ရက္ ခံစားခြင့္ ရရွိေရး တုိ႔ကုိပါ ဆက္လက္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ဆုိသည္။ အလုပ္သမားမ်ား ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိမည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အဆင့္အတန္း ျပည့္မီေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးေပးေရးလည္း ပါဝင္သည္။

AIPMC ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အစုိးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိဟူေသာ ကိစၥကို ဆက္လက္ စုံစမ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ား အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္ နည္းလမ္းသုံး၍ ေျဖရွင္းေလ့ရွိသူ ျဖစ္ရာ ယခု စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈတြင္လည္း မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုံၿခံဳေရး၊ လူမႈ ဖူလုံေရး အစရွိသည္တုိ႔အတြက္ လြန္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟု AIPMC က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား မက်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္ထားေသာ အလုပ္သမား ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ AIPMC က တုိက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားပါမည္ဟု ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သု႔ိအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းပါသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ စစ္အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ ျပသရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

Asian Tribune သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

0 comments:

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By