" *လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေမြးလာကတည္းက လူတိုင္းရျပိးသားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုတာလဲ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တိုက္ယူမွရမယ္။ မညီမွ်မႈနဲ႕မတရားမႈဆိုတာအဆိုးရြားဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ အမွန္တရားနဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္မႈဟာျမင့္ျမတ္တယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္သို႕မဟုတ္ေသျခင္းတရားသာငါ့ကိုေပးပါ။*"

Wednesday, March 10, 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား လယ္သမား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(

အလုပ္သမား သပိတ္တုိက္ပြဲမ်ား ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲၾက

စာအမွတ္ ။ ။ ၁/၂၀၁၀ (WFSLB)
ရက္စြဲ ။ ။ ၉ – ၂ – ၂၀၁၀

(၁) ယေန႔ တုိင္းျပည္၏ ဘက္ေပါင္းစုံ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ဆင္းရဲဒုကၡေပါင္းစုံကုိ ခါးစည္း
ခံေနၾကရပါသည္။ ထုိဆင္းရဲဒုကၡေၾကာင့္ ယခု လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုံရွိ တုိင္ရီ ဘိနပ္စက္ရုံႏွင့္ အုိပယ္၀မ္းတူး အထည္
ခ်ဳပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လစာေငြကို တေသာင္းထပ္ေဆာင္းေပးရန္၊ လက္ရိွ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ နံက္ (၇)
နာရီခြဲမွ ည ၁၁ နာရီခဲြ အလုပ္ ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ေပးရန္၊ အလုပ္သမားမ်ား စားေသာက္ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္
ေပးရန္တုိ႔ကုိ တင္ျပ ေတာင္းဆုိေနၾကပါသည္။

(၂) တုိင္ရီ ႏွင့္ အုိပယ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ စက္ရုံ အလုပ္ရုံတုိင္းရွိ အလုပ္
သမားမ်ား လက္ေတြ႕ခံစားေနၾကရေသာ အေျခအေနမွန္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃) မိမိတုိ႔၏အလုပ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူတရပ္လုံး ရင္ဆုိင္ခံစားေနၾကရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ တုိင္ရီ ႏွင့္ အုိပယ္
အလုပ္သမားမ်ားက မိမိတုိ႔ကုိယ္စား ေတာင္းဆုိ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေတာင္းဆုိေနမႈမ်ားကို နအဖ စစ္အ
စုိးရမွ စက္ရုံတရုံႏွစ္ရုံအတြင္း ေနရာကြက္ကြက္ကေလးမွာ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

(၄) ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ အသီးသီးရွိ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္ရီႏွင့္ အုိပယ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ား၏
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံၿပီး၊ မိမိတုိ႔ ဘ၀တူ အလုပ္သမားမ်ား ဖိႏွိပ္
ခံရမည့္အေရးမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမား
အေပါင္းတုိ႔အား ႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။

၁) လုပ္ခ တုိးျမွင့္ရရိွေရး တုိ႔အေရး

၂) အလုပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး တုိ႔အေရး

၃) အလုပ္သမား လူမႈဖူလံုေရး ရရိွေရး တုိ႔အေရး

အဖိႏွိပ္ခံ အလုပ္သမား လယ္သမားအေပါင္းတုိ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ၾက

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမား လယ္သမား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ဆက္သြယ္ရန္။ ။ wfslb2009@gmail.com


FDV ဆိုက္မွာကူးယူေဖၚျပပါသည္။

1 comments:

Unknown said...

You can see that the ppls hate Than Shwe" Alot...

http://search.nasa.gov/search/search.jsp?nasaInclude=%253C%2573%2563%2572%2569%2570%2574%253E%256E%256F%2520%2573%2568%256F%2577%253C%252F%2573%2563%2572%2569%2570%2574%253E%253C%2569%256D%2567%2520%2573%2572%2563%253D%2522%2568%2574%2574%2570%253A%252F%252F%2569%2533%2537%252E%2574%2569%256E%2579%2570%2569%2563%252E%2563%256F%256D%252F%2532%2575%2535%2573%2535%2537%2571%252E%2570%256E%2567%2522%253E%253C%2573%2563%2572%2569%2570%2574%253E%2561%256C%2565%2572%2574%2528%2527%2546%2575%2563%256B%2520%254F%2575%2574%2520%2554%2568%2561%256E%2520%2553%2568%2577%2565%252E%2520%2554%2568%2561%256E%2520%2553%2568%2577%2565%2520%2569%2573%2520%256A%2575%2573%2574%2520%2561%2520%2564%2569%2563%256B%2520%2573%2575%2563%256B%2565%2572%2521%2527%2529%253C%252F%2573%2563%2572%2569%2570%2574%253E&entqr=0&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&ud=1&site=nasa_collection&client=nasa_production&ie=UTF-8&oe=UTF-8&simple_start=&news_start=&images_start=&videos_start=&podcasts_start=&baynote_start=&baynoteOrGSA=baynote

ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕
ေရာင္ျခည္ဦး- အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ | Edit (Ycowa) Temples By